Koulupoissaoloihin pitää ja voi vaikuttaa – keinoja löytyy

Kuntoutuspalveluiden toteuttajilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten kouluun kiinnittymisen tukemisessa.

Koulupoissaolot ovat valtava haaste Suomen koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa laajemminkin. Arvioiden mukaan joka vuosi menetetään opetusta noin 50 miljoonan oppitunnin edestä. Määrä on valtava, eikä sitä ole saatu koronavuosien jälkeen kääntymään kunnolla laskuun.

Koulu on paikka, jossa opitaan lukemaan ja laskemaan. Sen lisäksi koulussa opitaan toimimaan monenlaisten aikuisten ja eri ikäisten lasten kanssa erilaisissa tilanteissa. Koulunkäynti rytmittää lapsen/nuoren päivää ja tarjoaa mahdollisuuksia haastaa itseään, saada onnistumisen kokemuksia ja oppia selviämään silloinkin, kun ei onnistu.

Koulupoissaolot voivat johtaa oppilaiden oppimisen ja kehityksen viivästymiseen, mikä puolestaan ​​voi vaikuttaa heidän myöhempiin elämänpolkuihinsa ja hyvinvointiinsa.

Koulupoissaolot eivät ole vain koulujen ongelma

Heikosti kouluun kiinnittyneitä lapsia ja nuoria on asiakkaana jokaisella kuntoutuspalveluita tuottavalla ammattilaisella. Lisäksi ilmiö vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan yhteiskunnassa laajemminkin. Jos ei ole kiinnittynyt perusopetukseen, voi toisen asteen opintoihin kiinnittyminen olla ihan yhtä haastavaa ja tämä saattaa johtaa työelämän ulkopuolelle jäämiseen.

On mahtavaa, että kansallisella tasolla on tehty ja tehdään työtä tämän ilmiön hillitsemiseksi. Perusopetuslain ja opetussuunnitelman vuonna 2023 voimaan astuneet päivitykset pyrkivät tarjoamaan parempaa tukea oppilaille, jotka kamppailevat säännöllisen koulunkäynnin kanssa. Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää, mutta yksinään se ei riitä. Tarvitaan myös vaikuttavia tukipalveluita niille oppilaille, joilla on ongelmallisia koulupoissaoloja.

Yksi suuri haaste on, että koulupoissaolojen taustasyiden selvittäminen tehdään usein puutteellisesti tai jopa olemattomasti. Strukturoituja menetelmiä poissaolojen taustasyiden selvittämiseen on olemassa, mutta nämä työvälineet tunnetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa vielä heikosti. Kuntoutusalan ammattilaisilla on keskeinen rooli paljon poissaolevien oppilaiden tuen järjestämisessä ja siksi olisi erittäin perustelua, että myös kuntoutusalan ammattilaiset pystyisivät luotettavasti arvioimaan koulupoissaolojen taustasyitä.

Koulupoissaolot ovat monisäikeinen ilmiö. On ratkaisevan tärkeää sekä oppilaiden yksilöllisen hyvinvoinnin että yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta onnistua löytämään toimivia lähestymistapoja oppilaiden kouluun kiinnittymisen tukemiseen. Kuntoutuspalveluiden toteuttajilla on merkittävä rooli tämän työn tekemisessä. Kuntoutuksen kentällä kaivataan kuitenkin lisää teoreettista tietoa ilmiöstä, ymmärrystä vallitsevaan tilanteeseen ja konkreettisia työvälineitä arjen työn toteuttamiseen laadukkaasti.

Kirjoittaja:

Niina-Kaisa Perälä

Toimintaterapeutti YAMK, CEO, kouluttaja ja kehittäjä

Occu Oy

Siirry takaisin sivun alkuun