Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy:n tietosuojaseloste

13.9.2023

Tämä asiakirja sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidylle toimitettavat tiedot.

Rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot:

Rekisterinpitäjä on Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy
Y-tunnus 0910111-5
Postisoite: Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
Käyntiosoite: Pasilankatu 14, 00240 Helsinki

www.kuntoutuskouluttajat.fi

Rekisterinpitoasioissa voit olla yhteydessä toimitusjohtaja Katja Tonteriin. Yhteystiedot:

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste sekä vastaanottoryhmät

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus on ensisijaisesti Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy:n asiakkaille myytyjen koulutusten toteuttaminen ja laskuttaminen, jolloin käsittely perustuu osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseen (tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 b kohta) tai Kuntoutuskouluttajien (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f kohdan) mukaisten oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Tietoja säilytetään myös siksi, jotta osallistujille voidaan tarvittaessa tehdä uudet todistukset esimerkiksi tarjouskilpailun oikean pisteytyksen varmistamiseksi.

Oikeutettujen etujen toteuttamiseksi tehtävän tietojenkäsittelyn Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy on arvioinut käsittelyperusteiden osalta rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien kannalta yhteensopivaksi.

Rekisteröidyt ovat ammattimaisten täydennyskoulutuspalveluiden käyttäjiä tai potentiaalisia käyttäjiä.

Tietoja käytetään yrityksen omien palveluiden markkinointiin, ellei rekisteröity tai asiakas sitä erikseen kiellä.

Osallistujatiedot poistetaan lähtökohtaisesti aina, mikäli osallistuja sitä pyytää.

Osittainen yhteinen asiakasrekisteri Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n kanssa sekä tietojen luovuttaminen Kuntoutusyrittäjät ry:lle

Kuntoutuskouluttajien asiakastietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille. Yhteisestä CRM-tietojärjestelmästä johtuen osa asiakastiedoista on siirtymäkauden ajan myös Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy:n kokonaisuudessaan omistaman Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n käytettävissä. Siirtymäkausi päättyy kesäkuussa 2025. Kesäkuusta 2023 alkaen ilmoittautumistiedot kerätään Kuntoutuskouluttajien omaan Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmään. Suomen Kuntoutusyrittäjät ry voi käyttää siirtymäkauden jälkeen koulutukseen osallistuneiden tietoja yhdistyksen jäsenhankinnassa vain erikseen tapahtuvan tietojen luovutuksen perusteella. Tällöinkin tietoja voidaan käyttää Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenhankinnassa, siltä osin kuin asiakasrekisterissä (Lyyti) on yhteystietoja yhdistyksen jäseneksi kelpoisista yksityisistä palveluntuottajista.

Mikäli ette halua tietoja käytettävän Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenhankintaan, voitte sen halutessanne kieltää. Vastaavasti Kuntoutusyrittäjät ry:n rekisterinpitoon kuuluvia henkilötietoja käytetään Kuntoutuskouluttajat ry:n markkinointiin tarpeellisilta ja oikeutetuilta osin. Mikäli kouluttautuja koulutusilmoittautumisen yhteydessä kertoo olevansa oikeutettu Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenalennukseen, on Kuntoutuskouluttajat Oy:llä oikeus tarkistaa ilmoittajan jäsenyyteen liittyvät tiedot Kuntoutusyrittäjien jäsenrekisteristä.

Tietojen vastaanottajaryhmät

Tietoja vastaanottavat Suomen Kuntoutusyrittäjät ry ja Kuntoutusyrittäjät ry:n hallinnoiman sopimuksen perusteella CRM-Service Oy vielä siirtymäkauden ajan. Siirtymäkauden aikana ja sen jälkeen tietoja vastaanottaa ilmoittautumisjärjestelmän ylläpitäjä Lyyti Oy.

Tietojen säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään niin pitkään kuin koulutustietojen säilyttäminen sopimuksen perusteella on tarpeen. Koulutusten ilmoittautumisen perusteella tietoja säilytetään enintään kuusi vuotta koulutuksen päättymisestä. Sitä vanhemmat tiedot hävitetään tietoturvallisesti. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n tarpeisiin yli vuoden kuluttua koulutukseen ilmoittautumisesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Mikäli sinusta on merkitty rekisteriimme henkilötietoja, sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa käsittelyä. Sinulle on myös oikeus saada sinusta sähköisesti kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyn suostumus

Tietojen käsittely ei tällä hetkellä perustu rekisteröidyn suostumukseen. Mikäli tietojen käsittely perustuu tulevaisuudessa suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta tietojen käsittelyä, mikäli tietojen käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu peruste.

Valvontaviranomainen

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka tavoittaa osoitteesta www.tietosuoja.fi

Velvollisuus antaa pyydetyt henkilötiedot

Koulutuksen osallistujan henkilötietojen antaminen on koulutuspalveluiden toteuttamisen edellytys ja perustuu näin ollen osapuolten väliseen sopimukseen koulutuspalveluista. Mikäli koulutuksen tilaaja on eri kuin koulutukseen osallistuja, tulee tilaajan kuitenkin nimetä koulutukseen osallistuja koulutukseen osallistuvien todentamiseksi. Henkilötietojen toimittaminen on näin ollen koulutuspalveluiden antamisen pakollinen edellytys. Ilman henkilötietoja ei henkilökohtaisia koulutuspalveluita voida antaa. Koulutuksesta myönnetään myös todistus, johon merkitään osallistujan nimi. Koulutusilmoittautumisen kirjannut taho vastaa aina siitä, että tällä on oikeus ilmoittaa toinen henkilö koulutukseen.

Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Muutokset käsittelyperusteissa

Jos Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy aikoo rekisterinpitäjänä käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on Kuntoutuskouluttajien tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tämä tieto julkaistaan yrityksen verkkosivuilla ja siitä ilmoitetaan myös yrityksen uutiskirjeessä.

Siirry takaisin sivun alkuun