Mitä taitoja kuntoutuksen ammattilaiset tarvitsevat tulevaisuudessa – yhteiskehittämisellä lisää ymmärrystä

Muutoksen tahti kiihtyy jatkuvasti ja kuntoutusalan ammattilaiset toimivat tulevaisuudessa ketterinä muutosagentteina. He osaavat hyödyntää tekoälyä, digitalisaatiota ja teknologian tuomia mahdollisuuksia inhimillisellä otteella kuntoutujien yksilöllisten tarpeiden mukaan sekä ympäristöjen ja yhteisöjen kehittämisessä kuntoutumista edistäviksi. Esimerkiksi yksi uudistuva taito on toimia tuottavasti, sitoutuneesti ja läsnäolevasti virtuaalisen tai etäyhteyksin toimivan tiimin jäsenenä. Vastaavasti yhä tärkeämpi taito on suodattaa tietotulvasta oleellinen tieto ja arvioida sen luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä eri ympäristöissä ja tilanteissa.

Yhteiskehittämisen menetelmät ja kehittäjäkumppanuus ovat tärkeitä taitoja, kun ammattilaiset ja kuntoutujat läheisineen toimivat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntoutuksen asiantuntijuus on kollektiivista taitoa ja kyvykkyyttä edistää muutosta toivottavan tulevaisuuden tekemisessä – positiivista ja luovaa resilienssiä.

Systeemiajattelun vieminen käytännön tasolle

Kuntoutuminen yksilön ja ympäristön välisenä muutosprosessina edellyttää monien taitojen ja niiden taustalla olevien teoreettisten viitekehysten yhdistelmäosaamista sekä kontekstikohtaista uutta ja soveltavaa ajattelua, innovointitaitoja. Keskeisiä tarvittavia taitoja ovat systeemiajattelu, erityisesti systeeminen vaikuttavuus ja arviointi ratkottaessa kompleksisia ja vuorovaikutteisia asioita kuntoutuksessa. 

Arviointitaidoissa korostuu prosessi- ja tulosarvioinnin lisäksi ennakoiva ja kehittävä

arviointi, kun kuntoutuksen tuloksellisuudessa painotetaan tavoitteiden saavuttamista tulevaisuudessa. Systemaattisesta sekä järjestelmäosaamisesta edetään ekosysteemi- ja verkostotaitoihin sekä alueellisella että globaalilla tasolla.

Yhteiskehittämisen kautta oman elämän muutosagentiksi

Kansainvälistyvässä työelämässä tarvitaan moninaisuutta hyödyntäviä taitoja. Transversaalit taidot kuten viestintä, yhteistoiminta sekä ihmissuhde- ja sosioemotionaaliset taidot korostuvat aiempaa enemmän, kun tarvitaan kykyä hyödyntää taitoja erilaisissa tilanteissa ja erityisesti kuntoutujien moninaisissa toimintaympäristöissä, arjessa ja perhe- tai toimintakulttuureissa. Kuntoutujien kannalta tarkasteltuna ratkaisevan tärkeä taito on yhdessä rakentaa mielekäs ja merkityksellinen kuntoutumisen kokonaisuus, joka vastaa kuntoutujan omiin tarpeisiin yksilöllisesti. 

Tulevaisuudessa voisi olla näkymä siitä, että myös kuntoutujat voimaantuvat oman elämänsä muutosagenteiksi ja kuntoutuksen ammattilaisten ydinosaamista olisi valmentava ja ratkaisukeskeinen ote. 

Kuntoutuksen johtamistaidoissa painotuttuu systeeminen, vuorovaikutteinen sekä adaptiivinen johtaminen ja uudenlainen yhteisjohtajuus, joka voidaan tunnistaa vastaavanlaisena taitona, kun yhteistoimijuuden edistäminen kuntoutuksessa. 

Edelleen tulevaisuudessa korostuu kestävän kehityksen integraatio kaikkeen kuntoutustoimintaan. Planetaarinen ulottuvuus kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa, luonnon vuorovaikutus ihmisen henkilökohtaisen hyvinvoinnin kanssa, luontoyhteys sekä luonnon kantokyvyn vaaliminen saattavat olla merkittäviä avaintaitoja tulevaisuudessa, joka ilmentävät eettistä kestävyysosaamista – sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen vastuullisuuden yhteisenä tekijänä.

Salla Sipari, FT, yliopettaja

Tulevaisuuskestävä terveys ja hyvinvointi innovaatiokeskittymä

Kuntoutus ylempi amk tutkinto-ohjelma

Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer

Futureproof Health and Well-being Innovation Hub

Rehabilitation Master’s Degree Programme

Siirry takaisin sivun alkuun