Hae

Puhetta kohti – tietoa ja kokemuksia valikoivan puhumattomuuden hoidosta


11.08.2022 - 12.08.2022

Kuntoutuskouluttajat Nuijamiestentie 5 C 00400 Helsinki Kartta sivun lopussa »

Koulutus tarjoaa perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta. Koulutus ei ole menetelmäkoulutus, mutta se antaa hyvät valmiudet työskentelyyn valikoivasti puhumattomien lasten ja nuorten kanssa. Suosittelemme lähiosallistumista, jotta saamme myös runsasta keskustelua ja kokemusten vaihtoa.

Valikoiva puhumattomuus on ahdistuneisuushäiriö, joka vaikeuttaa tai kokonaan estää puhumisen tietyissä tilanteissa. Tilannekohtaista puhumisen vaikeutta on vajaa yhdellä sadasta koulunsa aloittavasta lapsesta ja joskus vaikeus jatkuu myös nuoruus- ja aikuisikään saakka. Puhumattomuus liittyy usein laaja-alaisempaan jähmettymistaipumukseen, jolloin kaikenlainen aloitteen tekeminen voi olla vaikeaa.

Sekä opettaminen että hoidollinen työskentely perustuvat vastavuoroiselle kommunikaatiolle, jossa keskustelulla on vahva rooli. Toisen puhumattomuus, mahdollisesti myös eleettömyys ja ilmeettömyys suistavat vuorovaikutuksen totutuilta raiteiltaan ja voivat herättää avuttomuuden tunteita – kuinka olla vuorovaikutuksessa, opettaa tai hoitaa, kun tavanomaiset keinot eivät olekaan käytettävissä?

Koulutuksen sisältö:

  • Miten tunnistat valikoivan puhumattomuuden ja mistä valikoivassa puhumattomuudessa on kyse?
  • Kuinka kohdata lapsi, nuori tai aikuinen, jolla on tilannekohtaista puhumisen vaikeutta?
  • Kuinka auttaa arkitilanteissa kohti puhumista?
  • Minkälaisia hoitomenetelmiä on kehitetty puhumisen helpottamiseksi?
  • Rohkeuden ja motivaation näkökulmia valikoivan puhumattomuuden hoidossa
  • Yhteisöllisen kuntoutuksen ja moniammatillisen työskentelyn mahdollisuudet valikoivan puhumattomuuden kuntoutuksessa ja arjen tuessa
  • Digiloikan ja etäkontaktin mahdollisuudet puherohkeuden kasvattamisessa
  • Kokemuksia ja asiakaskertomuksia luovilla keinoilla toteutuneista musiikkiterapiaprosesseista varhaisnuorten ja nuorten kuntoutuksessa
  • Vuorovaikutuksen luominen asiakkaan mielenkiinnon kohteista käsin musiikkia, leikkiä ja monimuotoista kommunikaatiota käyttäen
  • Musiikki turvallisuuden tuojana, itseilmaisun keinona sekä aktivoivana vuorovaikutukseen ja keholliseen toimintaan kannustavana tekijänä

 

Koulutukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Katso tiedot etäosallistumiseen: https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/etaosallistuminen/


TUTUSTU KOULUTTAJIIN:

Mia Sarvanne, lastenpsykiatri, LL, kuvataidepsykoterapeutti
www.valikoivapuhumattomuus.info
www.avainaskelmin.fi

Toimin päätyökseni osastonlääkärinä HUS lastenpsykiatrialla ja vastaan valikoivan puhumattomuuden hoidon kehittämisestä erikoissairaanhoidossa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Olen kohdannut työssäni lapsia, joilla on valikoivaa puhumattomuutta, jo erikoistumisaikana. Tietoa valikoivan puhumattomuuden hoidosta oli käytettävissäni tuolloin vielä niukasti. Saadakseni lisää tietoa ja ymmärrystä osallistuin Maggie Johnsonin koulutukseen Tampereella 2015. Koulutus oli hyvin käytännönläheinen ja antoisa. Olen sittemmin osallistunut koulutusmateriaalien suomentamiseen, jotta koulutuksen käyneiden työntekijöiden olisi mahdollisimman helppo hyödyntää koulutusta myös käytännön työssään (www.valikoivapuhumattomuus.info).

Olen tutustunut laaja-alaisesti valikoivaan puhumattomuuteen liittyvään kirjallisuuteen, tieteellisiin artikkeleihin, nettisivustoihin sekä kansainvälisten asiantuntijoiden tekemiin youtube-videoihin. Lokakuussa 2019 osallistuin myös Yhdysvalloissa Las Vegasissa järjestettyyn kaksipäiväiseen kongressiin, jonka järjesti kansainvälisesti suurin valikoivaan puhumattomuuteen keskittynyt järjestö SMA (Selective Mutism Association). Olen osallistunut myös moniin kansainvälisiin webinaareihin.

Vuodesta 2019 alkaen olen aktiivisesti kouluttanut sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon että opetustoimen työntekijöitä pyrkien lisäämään tietoisuutta valikoivasta puhumattomuudesta, kansainvälisestä hoitosuosituksesta sekä hoitomalleista, joiden hyödystä on tutkimusnäyttöä. Olen myös perustanut yhteisön terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneet valikoivan puhumattomuuden hoidosta ja sen kehittämisestä (www.avainaskelmin.fi).

Olen kiinnostunut myös neurotieteestä, ja laajemminkin ihmisen mielen ja kehon välisestä tiiviistä vuorovaikutuksesta, ja koulutuksissani pyrin tarkastelemaan puhumisen vaikeutta myös tästä näkökulmasta.

Nykykäsityksen mukaan lapsi, nuori tai aikuinen, jolla on valikoiva puhumattomuus, ei tee valintaa, vaan ei pysty tietyissä tilanteissa puhumaan. Tämän vuoksi puhun mieluummin tilannekohtaisesta puhumisen vaikeudesta kuin valikoivasta puhumattomuudesta.  Tätä tietoa ja ymmärrystä haluttiin korostaa myös 2020 perustetun yhdistyksen nimessä: Tilannekohtainen puhumisen vaikeus – yhdistys Puheeksi ry. Osallistuin yhdistyksen perustamiseen ja olen toiminut 2020-2021 sen hallituksen jäsenenä. Lisää tietoa yhdistyksestä löydät nettisivuilta www.puheeksi.fi.


Anu-Maaria Kärkkäinen, laillistettu puheterapeutti, FM

Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kielen pragmatiikan haasteet ovat kiehtoneet minua logopedian opiskeluajoista lähtien, joten luontevaa oli, että jo ammatillisen urani alkuun lähdin laajentamaan osaamistani autismikirjon ja neuropsykiatristen häiriöiden saralla HUS lastenneurologialla. Valikoiva puhumattomuus kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin, mutta logopedisen viitekehyksen ja kommunikaation näkökulmasta käsin katsoen, näen sen liittyvän vahvasti myös sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kielen pragmatiikan haasteiden kirjoon osana vuorovaikutuksen ja kommunikaation haasteisiin liittyviä neuropsykiatrisia häiriöitä.

Valikoivan puhumattomuuden hoitoon ja kuntoutukseen olen syventynyt HUS lastenpsykiatrian ja perustason lastenpsykiatrian yksikön työvuosien aikana. Valikoivasti puhumattomien lasten tutkimusten ja kuntoutuksen lisäksi, olen työssäni päässyt kehittämään niin perustason kuin erikoissairaanhoidon hoitopolkuja valikoivan puhumattomuuden saralla. Työssäni diagnostisten arviointiprosessien lisäksi teen altistushoitoja, joissa yhdistyvät Maggie Johnsonin ja Lindsey Bergmanin mallit. Työskentelyotteeni on yhteisöllinen ja pragmaattinen, lapsen vahvuudet ja puherohkeuden saarekkeet keskiössä etenevä. Pyrin viemään tuen lapsen arkeen, tavoitteena tarjota keinoja ympäristöön sekä saada lapsi ja häntä ympäröivät lähi-ihmiset tekemään omia oivalluksia altistushoidon mikrosteppien räätälöinnissä arjen tilanteisiin.

Korona-ajan digiloikan myötä pääsin kokeilemaan ja toteuttamaan altistushoitoa videopuheluavusteisesti, nähden sen merkittävän tehon uutena lisänä altistushoitoon. Lyhyen aikavälin tulokset vakuuttivat minut ja osallistuin tästä inspiroituneena innovaatiokilpailuun. Tavoitteenani oli tuoda näkyvyyttä niin etäaltistukselle kuin valikoivalle puhumattomuudelle. Puhetta kohti videosteppien avulla – innovaatio sai elokuussa 2020 tunnustusta Laatukeskus Finlandin innovaatiokilpailussa osana uusia terveysalan innovaatiota, mutta merkittävintä siinä on ollut videosteppien tuoma konkreettinen apu puherohkeuden kasvattamisessa. Koen, että hoidon ja kuntoutuksen saralla on vielä paljon kehitettävää, mutta samaan aikaan olen ilahtunut siitä, että olemme Suomessa jo näin pitkällä tilannekohtaisen puhumisen vaikeuden kanssa kamppailevien lasten ja nuorten hoidossa.


Sari Hilpinen, musiikkiterapeutti, FM, sosionomi 

https://www.lahdenmusiikkiterapiapalvelut.fi/

Olen työskennellyt musiikkiterapeuttina oman yritykseni kautta vuodesta 2003 lähtien. Työskentelen Kelan ja sairaanhoitopiirien kuntoutuksien palveluntuottajana sekä psykiatristen että neurologisesti oireilevien kuntoutujien terapeuttina Lahdessa.

Nuorimmat kuntoutujat ovat 2,5-vuotiaita, ja he tulevat kuntoutukseen vuorovaikutuksen ja puhevalmiuksien edistämiseksi. Usein kuntoutusasiakkaani on neuropsykiatrisesti oirehtiva varhaisnuori tai jo nuori aikuinen, jolle on kertynyt pettymyksen kokemuksia itseilmaisun puutteellisuuden ja ymmärretyksi tulemisen vaikeuksien vuoksi. Näiden kuntoutujien kanssa työskennellessä olen saanut tutustua myös siihen puhumisen vaikeuteen, jossa ahdistuneisuus näkyy kehollisena jähmettymisenä ja sanojen juuttumisena kurkkuun. Näiden kokemusten myötä kiinnostuin valikoivan mutismin, minulle puhumisen vaikeuden, hoitomenetelmistä.

Olen osallistunut Maggie Johnsonin peruskursseille, ja niiden pohjalta olen käytännön terapiatyöhön tuonut mukaan asiakaslähtöisen omien askelmien määrittelyn ja harjoittelun. Työskentelytapaani kuuluu luoda edellytykset ja toimintatavat luovuutta käyttäen sellaisiksi, että kuntoutujan itseilmaisu jollain keinolla onnistuisi. Kokemuksieni mukaan kuntoutujan ja perheen valmius muutosprosessiin on ollut tärkeä lähtökohta. Terapiamenetelmistä leikki, kirjoittaminen, laulut ja asiakkaan kokemusmaailmaan tutustuminen ovat olleet avainasemassa onnistuneessa terapiaprosessissa.

 

Huom! Koulutus on jäsenetukoulutus, jolloin Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenille koulutus on edullisempi. Jos et vielä ole Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsen, mutta kiinnostunut liittymään, pääset tästä linkistä tutustumaan Kuntoutusyrittäjät ry:n muihinkin jäsenetuihin.

 

Koulutuspäivät:
Torstai 11.8.2022 klo 9.30-16.30
Perjantai 12.8.2022 klo 9-16

Kohderyhmä: Koulutus on avoin kaikille kuntoutusalan ammattilaisille ja terapeuteille. Koulutus soveltuu hyvin myös esimerkiksi opetuksen ja oppilashuollon ammattilaisille

Kouluttajat:
Mia Sarvanne, lastenpsykiatri, kuvataideterapeutti
Anu-Maaria Kärkkäinen, puheterapeutti FM
Sari Hilpinen, musiikkiterapeutti FM

Lisätiedot: info@kuntoutuskouluttajat.fi tai Riikka Östman p. 050 438 6862

 

Koulutuksen hinta:
Normaalihinta 500 € + alv 24 %,
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenetuhinta 450 € + alv 24 %
Lähi- ja etäosallistumisen hinta on sama. Lähiosallistujille hintaan sisältyy lounas ja kahvitarjoilut.

Ilmoittautuminen: Puhetta kohti 11.-12.8.2022

Ilmoittautumisen yhteydessä kirjaa viitekenttään “ETÄ”, jos haluat osallistua koulutukseen etäyhteydellä.

Peruutusehdot:
Kuukautta ennen koulutuspäivää peruutukset veloituksetta, sen jälkeisistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen kokonaishinnasta. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa maksutta. Ilman peruutusilmoitusta koulutuksesta pois jääneiltä veloitamme koulutuksen koko hinnan.

 


Kartta latautuu...